Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Σε 13 περιοχές στα όρια του δήμου!

Δωρεάν πρόσβαση (ελεύθερη παροχή) στο διαδίκτυο (internet), σε 13 προσδιορισμένες περιοχές στα όρια του δήμου Θέρμης, μέσω του δημοτικού ασύρματου δικτύου που συστήθηκε έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι του δήμου.

Με την υλοποίηση πιλοτικού έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφο­ρίας», ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο δήμο Θέρμης με τη λειτουργία Wi-Fi HotSpots.

Το έργο προϋπολογισμού 80.000 ευρώ υλοποιήθηκε από την εταιρεία GLOBITEL, με την ενεργό συμμετοχή στελεχών του δήμου Θέρμης στο σχεδιασμό και στη διαχείριση και αφορά σε ένα ασύρματο δίκτυο ευρείας ζώνης (Broadband Wireless Network), το οποίο θα απαρτίζεται από μονάδες ασύρματης δικτύωσης.

Στην πρώτη φάση του έργου επιλέχθηκαν περιοχές που χαρακτηρίζονται είτε από υψηλή επισκεψιμότητα (εμπορι­κές περιοχές, χώροι διοίκησης, πλατείες, κ.λπ.) ή από υψηλή ζήτηση υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το ασύρματο δίκτυο θα παρέχει δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο πολιτών και επισκεπτών της περιοχής και θα υποστηρίζει την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών. Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και η ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές γνώσης και πλη­ροφορίας και ειδικότερα:

 • Η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η προώθηση της ευρυζωνικότητας ως καθημερινής πρακτικής

 • Η βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα

 • Η υποστήριξη οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο δήμο μας

 • Η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη φυσική του παρουσία στις διάφορες υπηρεσίες, μέσω ίντερνετ και τηλεφώνου.

Με την εφαρμογή αυτή ωφελούνται:

 • Οι πολίτες (ευκολότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση από το δημόσιο, δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρό­σβασης και λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών, οικονομικότερη κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών). Παρέχεται άμεση πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, υπη­ρεσίες υγείας, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δράσεις πολύ πιο σημαντικές για τη νέα γενιά του δήμου.

 • Οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και σε αυτούς που διαμένουν σε περιοχές τηλεπικοινωνιακά μειονεκτούσες (δυνατότητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους από το σπίτι, παροχή υπηρεσιών ευρυζωνι­κών συνδέσεων κ.λπ.).

 • Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δήμου (π.χ. αποδοτικότεροι τρόποι λειτουργίας και συναλλαγής με τους πολίτες, εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κ.λπ.).

 • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δήμου (δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης, δυνατότητα επέκτασης των επιχειρη­ματικών τους δραστηριοτήτων κ.λπ.).

 • Οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στο έργο (π.χ. απόκτηση ευρυζωνικών υποδομών, δυνατότητα παρο­χής ευρυζωνικών υπηρεσιών, προσέλκυση πελατών, κ.λπ.).

Ασύρματο δίκτυο Θέρμης

Αρχιτεκτονική δικτύου

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν δεκατρείς νησίδες κά­λυψης (Hotspots / Access Points). Το δίκτυο αποτελείται από ένα κεντρικό κόμβο και κόμβους αναμετάδοσης / πρόσβασης που βρίσκονται στα εξής σημεία:

 • Δημαρχείο Θέρμης
 • Πεζόδρομος Δημητρίου και Καραολή Θέρμης
 • Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
 • 1ο Λύκειο Θέρμης
 • Οδός Απ. Π. Ταβάκη Θέρμης
 • Τεχνική Υπηρεσία Θέρμης
 • Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
 • Δημοτικό Κατάστημα Ν. Ραιδεστού
 • Κέντρο Πολιτισμού Ν. Ραιδεστού
 • Δημοτικό Κατάστημα Ν. Ρυσίου
 • Κέντρο Πολιτισμού Ν. Ρυσίου
 • Δημοτικό Κατάστημα Ταγαράδων και
 • Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων

Οι κάτοικοι αλλά και οι υπηρεσίες-επιχειρήσεις που βρίσκο­νται σε απόσταση 150 μέτρων περίπου από τους αναμεταδό­τες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης χωρίς κόστος στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση και η σύνδεση είναι πολύ πιο εύκολη σε εξωτερικούς χώρους ή σε σημεία που υπάρχει οπτική επαφή με τον αναμεταδότη, όπου η εμβέλεια μπορεί να ανέλ­θει μέχρι τα 250 μέτρα.

Οι αναμεταδότες έχουν πολύ μικρή ισχύ, χαμηλότερη από τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, και δεν δημιουργούν κανένα ηλεκτρομαγνητικό κίνδυνο.

Πειραματική εφαρμογή

Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της υπηρεσίας όλοι οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών με το απαραίτητο λογι­σμικό που βρίσκονται κοντά στους αναμεταδότες έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μέσα από προσωρινή σελίδα του δήμου Θέρμης με:

Username: Thermi - Password: Thermi

Οι προσωρινές συνδέσεις έχουν χαμηλές ταχύτητες, εφόσον οι λειτουργίες του δικτύου είναι πειραματικές και δεν έχουν πιστοποιηθεί όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών. Ήδη ο δήμος Θέρμης σχεδιάζει τη δημιουργία πρωτοκόλλου ασφαλούς λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης, μέσω εγγραφών όλων των ενήλικων χρηστών που το επιθυμούν σε βάση δεδομένων και με την απονομή δικαιωμάτων και κλει­δάριθμων πρόσβασης.

Παράλληλα προγραμματίζεται η επέκταση του δικτύου σε περισσότερα σημεία μέσα στους οικισμούς ώστε η υπηρεσία αυτή να παρέχεται δωρεάν από το δήμο σε όλους του πολί­τες.

 

Θέρμης Δρώμενα, τεύχος 128

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;