Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Οι περισσότεροι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν πλέον διαδικτυακή πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την 9η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Η μέση διαθεσιμότητα των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ αυξήθηκε από 69% έως 82% το 2010 σε σύγκριση με το 2009. Η ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες συμβάλλει στην περικοπή δαπανών για τη δημόσια διοίκηση, περιορίζοντας, επίσης, τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Στην έκθεση αποκαλύπτονται οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ, εστιάζοντας σε δύο βασικές δημόσιες υπηρεσίες: «εξεύρεση εργασίας» και «ίδρυση νέας επιχείρησης». Παρόλο που οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, εξακολουθούν να καταγράφονται διαφορές μεταξύ των χωρών. Περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν επίσης όσον αφορά ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο για το 2015, ένας στους δύο πολίτες και τέσσερις από τις πέντε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Τα πορίσματα της έκθεσης παρέχουν χρήσιμο σχολιασμό σχετικά με τους στόχους του σχεδίου δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση, που δρομολόγησε η Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2010, συνεργαζόμενη με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών για επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω Διαδικτύου. (βλ. IP/10/1718 και MEMO/10/681).

Full online avalaibility 2009-2010

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Νίλι Κρόους, αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε : «Χαίρομαι που ολοένα περισσότεροι πολίτες της ΕΕ μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για σημαντικές υποθέσεις, όπως η αναζήτηση εργασίας, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή η καταχώριση νέων εταιρειών. Τα κράτη μέλη όπου οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες είναι πλήρως διαθέσιμες διαδικτυακά μπορούν να καταστήσουν τη ζωή ευκολότερη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τους».

Πάνω από 80% των βασικών δημόσιων υπηρεσιών παρέχονται ηλεκτρονικά
Η ηλεκτρονική διάθεση δέσμης 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η φορολογική δήλωση ή η καταχώριση νέας εταιρείας, έφτασε το 2010 σε ολόκληρη την Ευρώπη το 82%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι το 2009, που ήταν 69%. Οι καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν στην Αυστρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, όπου το σύνολο του καταλόγου των βασικών υπηρεσιών παρέχεται ηλεκτρονικά. Σημαντική βελτίωση στη διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών σημειώθηκε το τελευταίο έτος στη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Λετονία. Από την έκθεση προκύπτει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν τις επιχειρήσεις έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από εκείνες για τους πολίτες.

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η φετινή έκθεση επικεντρώνεται στις ανάγκες τόσο των ανέργων πολιτών όσο και των επίδοξων επιχειρηματιών. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι δημόσιες διοικήσεις περιορίζουν τη γραφειοκρατία και όλο το φάσμα των δημόσιων υπηρεσιών που απαιτούνται για την ιδρυθεί μιας επιχείρησης ή για την επιτυχία της ομαλής επανένταξης στην απασχόληση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω δικτυακής πύλης ή αυτόματα, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή για την απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου από νεοϊδρυόμενη επιχείρηση, χορηγείται αυτόματα και ο αριθμός ΦΠΑ. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι το 55% των υπηρεσιών που απαιτούνται για να ιδρυθεί μια επιχείρηση παρέχονται είτε μέσω αποκλειστικής δικτυακής πύλης ή αυτόματα στην Αυστρία, τη Δανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο όμως το 46% των χρήσιμων υπηρεσιών για τους ανέργους παρέχεται σήμερα μέσω αποκλειστικής δικτυακής πύλης.

Δημόσιες ηλεκτρονικές συμβάσεις
Παρά το γεγονός ότι το 70% των δημόσιων αρχών έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, η συνολικά περιορισμένη αφομοίωσή τους (κατά τις καλύτερες εκτιμήσεις ανέρχεται στο 5% των συνολικών προμηθειών) δεν επιτρέπει ακόμα δυνατότητα για μεγάλα οφέλη. Αν οι δημόσιες ηλε-συμβάσεις ήταν πλήρως διαθέσιμες, και χρησιμοποιούνταν ευρύτερα, θα μπορούσαν να αποφέρουν εξοικονόμηση κόστους στις δημόσιες αγορές έως και 30%.

Όσο μικρότερος ο δήμος, τόσο λιγότερες διαδικτυακές υπηρεσίες
Για πρώτη φορά, στην έκθεση εξετάζεται επίσης η περιφερειακή και τοπική διάσταση της ηλ. διακυβέρνησης και αναδεικνύονται σημαντικές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών. Από τις υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, οι μικρότεροι δήμοι διαθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή μόνο τις μισές σε σχέση με τους μεγάλους δήμους. Για παράδειγμα, ενώ οι ιστοσελίδες μικρότερων πόλεων μπορεί να παρέχουν πληροφορίες για το πώς ζητούνται αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης, στις ιστοσελίδες των μεγάλων πόλεων περιλαμβάνονται και τα σχετικά έντυπα προς τηλεφόρτωση. Τούτο μπορεί να οφείλεται στο ότι οι μικρότερες τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι πολίτες τους προτιμούν διαπροσωπική επαφή ή άλλους, περισσότερο παραδοσιακούς τρόπους, ή στο ότι οι μικρές διοικήσεις έχουν μικρότερη ευχέρεια (στρατηγική, χρηματοδότηση, ικανότητες) να υιοθετήσουν διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη και, μέσω του σχεδίου δράσης για την ηλ. διακυβέρνηση, θα συνεργαστεί με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών για την επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω Διαδικτύου.

Ιστορικό
Η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης, από τη Επιτροπή, της προόδου της ηλε-διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ΕΕ πραγματοποιείται από το 2001. Στόχος της έρευνας είναι να αξιολογηθεί και να συγκριθεί η πρόοδος στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και να αξιοποιηθούν από όλες οι βέλτιστες πρακτικές. Η ανάλυση καλύπτει περισσότερους από 10.000 ιστότοπους στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συν την Κροατία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία.

Στην έκθεση για τη συγκριτική αξιολόγηση αναλύονται 12 βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες για τους πολίτες: Φόρος εισοδήματος, αναζήτηση εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, προσωπικά έγγραφα, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής, υπεύθυνη δήλωση, δημόσιες βιβλιοθήκες, πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλαγή διεύθυνσης, υπηρεσίες σχετικές με την υγεία, καθώς και οχτώ ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις: κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εταιρική φορολογία, ΦΠΑ, καταχώριση νέας εταιρίας, υποβολή στοιχείων στην Στατιστική Υπηρεσία, τελωνειακές δηλώσεις, περιβαλλοντικές άδειες, δημόσιες συμβάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:21/02/2011 - Mouse Potato / adslgr.com με πηγή από Ε.Ε.

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;