Διαφήμιση
( 1 ψήφος )
τεχνολογίαΟι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν μονόδρομο για την εθνική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης, επεσήμανε για μία ακόμη φορά ο  κ. Παντελής Τζωρτζάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, στην εκδήλωση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) με θέμα “Επικοινωνία, Πληροφορία, Τεχνολογία”.  Σύμφωνα με τον κ. Π. Τζωρτζάκη, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών παράγουν διαφάνεια. Η διαφάνεια ελκύει επενδύσεις. Οι επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη. Με βάση το δείκτη αντίληψης της διαφθοράς, με άριστα το 10, η βαθμολογία της Ελλάδας είναι 3,8. Η χώρα μας είναι τελευταία ανάμεσα στην Ε.Ε. των 27 και κατέχει την 71η θέση επί συνόλου 180 χωρών. Το 2007 το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα υπολογιζόταν στα €639 εκατ. Το 2008 το ποσό αυτό ανήλθε στα €748 εκατ., αυξημένο κατά  €109 εκατομμύρια. Βάσει των στοιχείων της UNCTAD (World Investment Report 2009), το 2008 οι ξένες επενδύσεις παγκοσμίως έφτασαν τα $1,697 τρις., οι ξένες επενδύσεις στην Ε.Ε. έφτασαν τα $503 δις. και οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα $5 δις.

 

Ελλάδα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Η Ελλάδα κατέχει την 21η θέση μεταξύ 23 κρατών - μελών της Ε.Ε. στο βαθμό προώθησης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εμπιστοσύνης των πολιτών στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, καμία περιφέρεια δεν παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Μόνο το 27,45% των Νομαρχιών και μόνο 18,29% των Δήμων προσφέρουν στοιχειωδώς ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” ανέρχεται στα €2 δις για τη χρονική περίοδο 2007 – 2013. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση” φτάνει τα €631 εκατ. για τη χρονική περίοδο 2007 – 2013. Όμως, η περίοδος 2007 – 2009 ήταν ουσιαστικά 3 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, αφού και το Νοέμβριο 2009 η απορρόφηση του συνόλου του ΕΣΠΑ ανερχόταν στο 3%!

Προβλήματα που έχουν επισημανθεί στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα, παραμένουν οι ελλείψεις στο δευτερογενές νομοθετικό πλαίσιο, οι πολύπλοκες και ανομοιογενείς διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η αναποτελεσματική διαδικασία προσφυγών και εκδίκασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία της αγοράς.

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη γενικευμένη τάση σύγκλισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο ΣΕΠΕ προτάσσει την ανάγκη διασφάλισης σαφώς καθορισμένων και διακριτών αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών (ΕΕΤΤ, ΕΣΡ, ΕΠΑΝΤ) και την εξέταση της δυνατότητας συγχώνευσής τους σε μια ή το πολύ δύο αρχές. Χαρακτηριστικό είναι το μοντέλο της Αγγλικής OFCOM, η οποία συγκεντρώνει σήμερα το σύνολο των αρμοδιοτήτων αναφορικά με τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίες, τηλεόραση, ραδιόφωνο) και της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των αγορών ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείων και σιδηροδρόμων.

Αναφορικά με τα δικαιώματα διέλευσης είναι επιτακτική η ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών θέσπισης της δευτερογενούς νομοθεσίας με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ΝGNs – ορθολογική προσέγγιση αναφορικά με τις σχετικές χρεώσεις που θα προκύψουν. Υπάρχει, επίσης, ανάγκη επίσπευσης της εκδίκασης των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της ΕΕΤΤ - άμεση έκδοση των αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού – στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που η τελευταία διαθέτει, υιοθέτηση των θέσεων, απόψεων, κατευθύνσεων, κλπ., που έχει κατά καιρούς διατυπώσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Ανάγκη βελτίωσης υπάρχει για την απονομή δικαιοσύνης - δημιουργία εξειδικευμένων δικαστηρίων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – αξιοποίηση του ισχύοντος πλαισίου για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, με προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αναφορικά με την ανάπτυξη νέων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει ένα αποσπασματικό μέτρο, αλλά να είναι μέρος μιας γενικότερης πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς και βιώσιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Βασικές παράμετροι είναι οι εξής:

•    Η διασφάλιση τεχνολογικής ουδετερότητας και ανοικτής πρόσβασης στα αναπτυσσόμενα νέα δίκτυα. Η ανοιχτή πρόσβαση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση και νομοθετική παρέμβαση για την εγκατάσταση Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης.
•    Η θέσπιση διαφανούς, καθορισμένου, ασφαλούς και ισότιμου για όλους τους φορείς της αγοράς, ρυθμιστικού πλαισίου.
•    Η διασφάλιση επεκτασιμότητας των δικτύων.
•    Η μη διακριτική μεταχείριση των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών πρόσβασης στα δίκτυα υποδομής.
•    Η αναγκαιότητα κοστοστρεφούς τιμολογιακής πολιτικής στη χονδρική διάθεση των υποδομών δικτύου.
•    Η σπουδαιότητα της προάσπισης του υγιούς ανταγωνισμού και Η διασφάλιση συνθηκών βιώσιμου ανταγωνισμού στην ευρύτερη αγορά των τηλεπικοινωνιών.
•    Η ευκολία διασύνδεσης των αναπτυσσόμενων δικτυακών υποδομών με υφιστάμενα δίκτυα παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
•    Η ενίσχυση της ζήτησης για την παροχή υπηρεσιών «Οπτικής Ίνας στο Σπίτι».

 

Προτάσεις ΣΕΠΕ
Ο ΣΕΠΕ προτείνει έλεγχο των κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων ΤΠΕ, αξιολόγηση των προτεινόμενων τεχνολογιών, δημιουργία πυρήνα τεχνογνωσίας στο Δημόσιο Τομέα, ενίσχυση της διείσδυσης των ΤΠΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην περιφέρεια, παρακολούθηση υλοποίησης των έργων ΤΠΕ, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Η ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι εθνικό ζήτημα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που απαιτεί διακομματική συναίνεση. Η σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να σχεδιάζει, να συντονίζει και να υλοποιεί. Η ανάπτυξη των ΤΠΕ ενισχύει οριζόντια το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας (ανταγωνιστικότητα, δημόσια διοίκηση, εξυπηρέτηση του πολίτη, εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτισμός, περιβάλλον). Πρέπει να γίνει άμεση σύνδεση με τις ΤΠΕ, που αποτελούν καίριο μοχλό ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει τις ΤΠΕ ως βασική συνιστώσα ανάπτυξης, μεγιστοποιώντας τα ανταγωνιστικά οφέλη που προκύπτουν για τον πολίτη, την κοινωνία, τη χώρα.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2010

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;