Διαφήμιση
( 1 ψήφος )

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕ θα δοθεί στα 27 κράτη-μέλη χρονικό περιθώριο 18 μηνών προκειμένου να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στην εθνική νομοθεσία τους

τηλεπικοινωνίες

Με την είσοδο του 2010 έχουμε ήδη εισέλθει στη χρονική περίοδο κατά την οποία θα αρχίσει να ισχύει σταδιακά το νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπως προβλέπει η απόφαση αυτή, στα 27 κράτη-μέλη θα δοθεί χρονικό περιθώριο 18 μηνών προκειμένου να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στην εθνική νομοθεσία τους.

Το νέο πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες αρχικά είχε εγκριθεί τον προηγούμενο Μάιο, ενώ το εδάφιο που αφορά τον βαθμό στον οποίο η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα προστατεύεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και οι δικονομικές και δικαστικές εγγυήσεις για τους χρήστες του Διαδικτύου, είχε παραμείνει αμφιλεγόμενο. Τελικά οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και η Επιτροπή συμφώνησαν ομόφωνα, ότι μια νέα διάταξη που θα προέβλεπε την ελευθερία του Ιnternet θα ενισχύσει σημαντικά τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου. Η νέα διάταξη περί ελευθερίας στο Διαδίκτυο θα πρέπει να συνοδεύεται από νέα μέτρα για την ενίσχυση του ουδέτερου χαρακτήρα του Διαδικτύου στην Ευρώπη. Τα βασικά σημεία του νέου μεταρρυθμιστικού «πακέτου» για τις τηλεπικοινωνίες είναι:

  • Το δικαίωμα των ευρωπαίων καταναλωτών για την αλλαγή- σε εργάσιμη ημέρα- σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διατηρώντας παλιό αριθμό τηλεφώνου τους. Σήμερα στην ΕΕ, χρειάζεται κατά μέσον όρο 8,5 ημέρες για αλλαγή ενός αριθμού κινητού και 7,5 ημέρες ενός σταθερού, με ορισμένους πελάτες να περιμένουν ακόμη και δύο με τρεις εβδομάδες. Επιπλέον, βάσει των νέων κανόνων, η μέγιστη διάρκεια της αρχικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον καταναλωτή με μια επιχείρηση δεν θα είναι μεγαλύτερος από 24 μήνες. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει επίσης να προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συμφωνήσουν σε μια σύμβαση με μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.
  • Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν καλύτερη πληροφόρηση για το ποιες υπηρεσίες προσυπογράφουν και κυρίως τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν με τις υπηρεσίες επικοινωνιών. Οι συμβάσεις καταναλωτών πρέπει να προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τις αποζημιώσεις και τις επιστροφές. Εφόσον τα επίπεδα αυτά δεν πληρούνται, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους τηλεφωνικούς καταλόγους και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις προσφορές.
  • Οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν από τα κράτη-μέλη όσον αφορά την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Τα μέτρα αυτά πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα, αναλογικά και αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ειδικότερα, θα πρέπει να σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
  • Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες θα εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν όλο και μεγαλύτερη επιλογή ανταγωνιστικών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Πάροχοι υπηρεσιών Ιnternet έχουν ισχυρά εργαλεία στη διάθεσή τους που τους επιτρέπουν να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων τρόπων διαβίβασης των δεδομένων στο Διαδίκτυο, όπως φωνή ή «peer-to-peer» επικοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι τη διαχείριση της κυκλοφορίας μπορεί να επιτρέψει πριμοδότηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών (όπως το ΙΡΤV) που μπορούν να συμβάλουν στην εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας, οι ίδιες τεχνικές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να υποβαθμίσουν την ποιότητα των άλλων υπηρεσιών σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα ή να ενισχύσουν δεσπόζουσα θέση στην αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΕ, οι εθνικές αρχές τηλεπικοινωνιών θα έχουν την εξουσία να καθορίσουν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας για τις υπηρεσίες μετάδοσης μέσω δικτύου, ώστε να προωθηθεί η «ουδετερότητα και η ελευθερία του δικτύου» για τους ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον, χάρη στις νέες απαιτήσεις διαφάνειας, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται- πριν από τη υπογραφή της σύμβασης- για τη φύση των υπηρεσιών προς τους συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών διαχείρισης της κυκλοφορίας και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο περιορισμό (όπως εύρους ζώνης).
  • Η προστασία των καταναλωτών κατά της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και spam. Η ιδιωτική ζωή των ευρωπαίων πολιτών αποτελεί προτεραιότητα των νέων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες. Ονόματα, διευθύνσεις e-mail και πληροφορίες για τραπεζικό λογαριασμό των πελατών των τηλεπικοινωνιών και φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, και ειδικότερα τα στοιχεία για κάθε τηλεφωνική κλήση πρέπει να διατηρούνται ασφαλείς από τυχαίες ή εσκεμμένες κλοπές. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ανταποκριθούν στην ευθύνη για την επεξεργασία και την αποθήκευση πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οι νέοι κανόνες καθιερώνουν υποχρεωτικές κοινοποιήσεις για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων- ο πρώτος νόμος του είδους του στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι επικοινωνιών θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τις Αρχές και τους πελάτες τους σχετικά με τις παραβιάσεις της ασφάλειας που αφορούν τα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες θα εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι διατάξεις για την πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τους Ευρωπαίους με ειδικές ανάγκες έχουν ενισχυθεί, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια τη χρηστικότητα των υπηρεσιών με τους άλλους πολίτες, αλλά με διαφορετικά μέσα. Για πρώτη φορά, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών της ΕΕκανόνες θα περιλαμβάνουν διάταξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα του τερματικού εξοπλισμού που προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και λειτουργίες για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. * Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών με την εξάλειψη των πολιτικών παρεμβάσεων στα καθημερινά τους καθήκοντα, και με την προσθήκη της προστασίας κατά της αυθαίρετης απόλυσης για τους επικεφαλής των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

 

14/02/2010 - tovima.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;