Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

ΟΤΕ & Γερμανική σημαία...

Με απόφαση που υπογράφηκε από τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων την 5η Ιουλίου και δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια στις 7 Ιουλίου, ορίστηκε το τίμημα και οι τυπικές διαδικασίες πώλησης 49.015.038 μετοχές ΟΤΕ κυριότητας του Δημοσίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Όπως είναι ήδη γνωστό η μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών στην Deutsche Telekom AG θα γίνει σύμφωνα με την από 4.05.2008 Σύμβαση Πώλησης Μετοχών (Share Purchase Agreement) και την από 14.05.2008 Συμφωνία Μετόχων (Shareholders Agreement) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της DEUTSCHE TELEKOM AG (από κοινού οι Συμβάσεις), που υπεγράφησαν δυνάμει της 95/14.05.2008 απόφασης της ΔΕΑ και κυρώθηκαν με το Ν.3676/2008 «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG.» (ΦΕΚ Α΄ 139).

Το συνολικό τίμημα θα φτάσει, €391.630.153,62, ήτοι €7,99 ανά μετοχή και η μεταβίβαση θα γίνει, σύμφωνα με την σύμβαση, μέσω της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ.

Ολόκληρη η διυπουργική απόφαση με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 4ΑΣ4Η-Υ7Ω είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος "Διαύγεια" του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Πηγή: adslgr.com

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;