Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Ανακοινώνεται δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί μετεξέλιξη και επέκταση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που υλοποιήθηκε και υποστηρίχθηκε για λογαριασμό του Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και την προμήθεια όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 33.000 κτιρίων του δημοσίου (σε σχέση με τα 4.500 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. 

Η οργάνωση του έργου σε υποέργα και τα τεύχη τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών  είναι αποτέλεσμα της σχετικής ωρίμανσης που έγινε από την ΚτΠ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ Α.Ε. και οριστικοποιήθηκε πρόσφατα μέσω κατάλληλης διϋπουργικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους: Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Υποδομών και Δικτύων, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,   ΚτΠ Α.Ε., ΕΔΕΤ Α.Ε., ΕΥΔ ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Το έργο διαρθρώνεται σε 16 υποέργα ως εξής :

ΥΠΟΕΡΓΟ

Προϋπολογισμός για κατασκευή/κτήση και 3ετη λειτουργία (με ΦΠΑ)

Σύνδεσμος για ανάκτηση σχετικών αρχείων

1

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 1

63.186.182,40 €

Υπ-1

2

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 2

64.696.130,40 €

Υπ-2

3

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 3

37.852.541,42 €

Υπ-3

4

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 4

38.284.331,64 €

Υπ-4

5

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 5

37.239.057,08 €

Υπ-5

6

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 6

38.311.748,05 €

Υπ-6

7

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 7

35.374.902,73 €

Υπ-7

8

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 8

48.357.278,88 €

Υπ-8

9

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 9

40.802.202,26 €

Υπ-9

10

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ- Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποδομής Ασφάλειας της Πρόσβασης

56.572.361,70 €

Υπ-10

11

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Παροχή Υποδομών υπηρεσίας Τηλεφωνίας και υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης/τηλεπαρουσίας

70.142.952,00 €

Υπ-11

12

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ  - Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συμφωνιών Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών

6.531.300,00 €

Υπ-12

13

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX)

7.988.850,00 €

Υπ-13

14

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής Κέντρου Δεδομένων

4.650.000,00 €

Υπ-14

15

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Κεντρικών ISP Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

25.977.009,60 €

Υπ-15

16

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Κινητής τηλεφωνίας

52.516.080,00 €

Υπ-16

ΣΥΝΟΛΟ

628.482.928,16 €

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων, από τους φορείς της αγοράς αλλά και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ή εκπρόσωπο δημόσιου φορέα - χρήστη των υπηρεσιών του έργου.

Τα σχόλια μπορεί να είναι ειδικά επί τεχνικών θεμάτων, αλλά και γενικά για την οργάνωση και διάρθρωση του έργου και θα υποβάλλονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (το υπόδειγμα μπορείτε να το λάβετε από τον σύνδεσμο αυτό [ZIP | 180 Kb]) στην ηλ. Διεύθυνση syzefxis@ktpae.gr μέχρι  την 31-7-2011.

Η προκήρυξη του έργου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων από το Νόμο 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αποφάσεων και διοικητικών πράξεων και αφού εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις, είτε από εθνικούς είτε και από κοινοτικούς πόρους. Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για κάθε υποέργο θα αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα.

 

Πηγή: ktpae.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;